تجهیزات سنجش پرتابل

تجهیزات پرتابل دستگاه های قابل حملی می باشند که قابلیت اندازه گیری پارامترهای مورد نظر در محل را دارند. این دستگاه ها که در ابعاد کوچکتری نسبت به دستگاه های آزمایشگاهی موجود مي باشند داراي قیمت مناسب تری نیز نسبت به آنها هستند. دستگاه های پرتابل در دو دسته زیر موجود می باشند:

  • پرتابل های نورسنجی همانند: اسپکتروفتومترهای DR800 تا DR890 و همچنین فتومترهای تک یا دو پارامتره همانند دیجیتال فتومترها که برای پارامترهایی مانندpH و یا کلر مبتنی بر DPD و غیره مناسب می باشند.

 

                                                                                 

 

  • پرتابل هاي مبتني بر الکتروشيمي همانند: هدايت سنج، pH متر، کلرسنج بدون نياز به DPD و …