تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت “مببین آب تجهیز راد” با تکیه بر توانمندی داخلی اقدام به تولید تجهیزات آزمایشگاهی از قبیل :pH متر رومیزی،DO متر رومیزی،EC رومیزی،هیدروترمال آزمایشگاهی و… می نماید.

هیدروترمال آزمایشگاهی

pH متر رومیزی

ثز متر رومیزی

EC متر رومیزی