رزومه

پروژه های اخیر

سیستم مانیتورینگ آنلاین فاضلاب خروجی تصفیه خانه شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد).

-نصب سیستم تله متری و تجهیزات پایش آنلاین,شرکت سهامی فروش ایران.

-نصب سیستم مانیتورینگ آنلاین پساب شرکت آب و فاضلاب استان قزوین.

-نصب سیستم سنجش آنلاین 8 کاناله کدورت ساخت شرکت مبین آب تجهیز راد,شرکت آب و فاضلاب شهر آبیک استان قزوین.

-نصب سیستم مانیتورینگ آنلاین پسابب تصفیه خانه شرکت بهمن موتور.

-نصب سیستم مانیتورینگ آنلاین برای دودکش شرکت مدیریت تولید برق منتظر قایم شهر.

پروژه های اخیر