خدمات مشاوره

ارائه خدمات مشاوره در بهبود فرایند های تولید و کنترل کیفبت در صنایع مختلف مطابق با آخرین دستاوردها و ابداعات در زمینه ابزار دقیق و تجهیزات با بهترین ابزار، ارتقاء و بهبود روش های اندازه گیری و آنالیز آزمایشگاهی، ارائه خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای در انتخاب و خرید تجهیزات اندازه گیری و سیستم های اتوماسیون، ارائه خدمات مشاوره در زمینه بهترین روشهای نصب سیستم های ابزار دقیق، سنسورها و تجهیزات اندازه گیری.