تولید آنالایزرهای آنلاین

این شرکت با اتکاء به توانمندی‌های داخلی در گام نخست اقدام به ساخت آنالایزرهای پارامترهای فیزیکوشیمیایی (pH ، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، کلر باقیمانده، دما و …) نموده است و درحال حاضر مشغول پیاده سازی پارامترهای پیچیده‌ای از قبیل بار آلی (COD, BOD, TOC)، نیترات، فسفات و … می‌باشد.