آموزش

برگزاری دوره های آموزشی مختلف فنی و علمی در داخل و خارج از کشور به عنوان یک تفکر سیستماتیک مد نظر این شرکت بوده تا کمک شایان توجهی به بهبود و ارتقاء دانش فنی مشتریان گرامی خویش نموده باشیم. آموزش کار با دستگاه ها و سیستم های فروخته شده در حدی خواهد بود که کاربران این سیستمها در حد تعمیر به انها مسلط خواهند بود. نظر به ارتباط بدون واسطه با کمپانیهای سازنده، امکان آموزش خارج از کشور براحتی میسر است.

آموزش